UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-4R

Drukuj
Nadrzędna kategoria: Poradnik Podatnika Kategoria: Krajowa Informacja Podatkowa Opublikowano: środa, 23, marzec 2011 Cezary Socha
Zmiana wielkości czcionki

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy – PIT-4R

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1a; 42 ust. 1a i 42e ust. 5 updof;

art. 35a ust. 4a updof w brzemieniu przed 26 października 2007r.

Składający: płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych

Terminy składania:

do końca stycznia roku następnego po roku podatkowym,

do dnia zaprzestania działalności, jeżeli płatnicy, o których mowa w art. 31, 33-35, 41 i 42e updof, zaprzestaną działalności przed końcem stycznia roku następnego po roku podatkowym,

do dnia ustania obowiązku poboru zaliczek w przypadku płatników, o których mowa art. 35a.

Miejsce składania: naczelnik urzędu skarbowego właściwy:

wg miejsca zamieszkania płatnika,

wg siedziby gdy płatnik nie jest osobą fizyczną,

wg miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Za rok 2009 składana jest wersja nr 3.

Części „A” i „B” zawierają dane identyfikacyjne płatnika.

W części „C”

Wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami ustawy.

Wiersz 1.

wykazywane są należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego obliczone przez płatników którymi są:

 • zakłady pracy - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, od dochodów:
  ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – od wypłat z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej ;

 • komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy przejmujący jego zobowiązania wynikające ze:
  stosunku pracy, stosunku służbowego pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy

- pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki)

W wierszu liczba podatników i należne zaliczki w kolumnach za poszczególne miesiące płatnik

 1. wskazuje liczbę podatników, dla których dokonano sumy wypłat oraz od których pobrano należne zaliczki, pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych.
  W liczbie tej nie wykazuje się podatników, którzy:

  1. uzyskali w danym miesiącu wyłącznie przychody zwolnione od podatku,

  2. przebywali cały miesiąc na urlopie bezpłatnym i w związku z tym nie otrzymywali w danym miesiącu wynagrodzenia,

  3. uzyskali przychody w takiej wysokości, od której obliczona zaliczka wynosi „0”,

  4. zaliczek, co do których zastosowano zwolnienie płatnika z obowiązku ich poboru (art. 22 § 2 Op).

 2. wykazuje byłego pracownika, któremu wypłacono po ustaniu stosunku pracy np. premię za okres, kiedy świadczył jeszcze pracę, odszkodowanie przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, (wszystkie zaliczki od których płatnik zobowiązany był do poboru zaliczek).

 3. wykazuje także wartości zaliczek, których pobór został ograniczony na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy.

Wiersz 2.

wykazywane są należne zaliczki na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego obliczone przez płatników, o których mowa w art. 33-35 ustawy, którymi są:

 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne i inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną – od dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;

 • organy rentowe – od emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych;

 • osoby prawne i ich jednostki organizacyjne wypłacające renty i emerytury z zagranicy,

 • jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne wypłacające stypendia;

 • organy zatrudnienia – od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy;

 • biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – od świadczeń wypłacanych z FGŚP;

 • areszty śledcze oraz zakłady karne od wypłacanych należności za pracę tymczasowo aresztowanym oraz skazanym;

 • spółdzielnie – od oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni;

 • oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – od wypłacanych świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu sił Zbrojnych RP;

 • centrum integracji społecznej – od wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;

 • podmioty przyjmujące na praktykę absolwencką – od świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich

 • pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (odliczenie nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki );

Wiersz 3.

wykazywana jest suma należnych zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego wykazanych w wierszach 1 i 2;

Wiersz 4

wykazywane są kwoty zaliczek na podatek, których pobór został ograniczony po spełnieniu niżej wymienionych warunków.

Zgodnie z przepisami art. 32 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatnikowi za okres dłuższy niż miesiąc, przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące przyjmuje się ich wartość w wysokości przypadającej na jeden miesiąc. Jeżeli nie jest możliwe określenie, jaka część tych świadczeń przypada na jeden miesiąc, a doliczenie całej wartości w miesiącu ich uzyskania spowodowałoby niewspółmiernie wysoką zaliczkę w stosunku do wypłaty pieniężnej zakład pracy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczki za dany miesiąc.

Kwotę ograniczenia, należy wykazać w tym wierszu w miesiącu dokonania ograniczenia (innymi słowy ta cześć zaliczki której płatnik nie pobiera).

Należy pamiętać, iż kwota ta podlega wykazaniu w kolejnych pozycjach (następnych miesiącach) w wierszu 5 informacji.

Wiersz 5

Zaliczka przypadająca na dany miesiąc w związku z wcześniejszym ograniczeniem poboru.

Zaliczki te nie muszą być pobierane w równych wartościach co miesiąc.

Np. jeżeli w poz. 68 wykazano wartość ograniczenia, to suma wartości zaliczek do pobrania od poz. 81 do 90 musi dać wartość z poz. 68.

Wiersz 6

wykazywany jest dodatkowo pobrany podatek wynikający z rozliczenia za rok ubiegły PIT-40, czyli kwota „do zapłaty” (poz. 83 PIT-40)

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT-12, które traktuje się na równi z zeznaniem, płatnik sporządza roczne obliczenie podatku.

Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia, pobiera się:

 • z dochodu za marzec roku następnego poz.93.

 • na wniosek podatnika różnicę tę pobiera się z dochodu za kwiecień roku następnego poz. 94.

W razie, gdy stosunek uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym, różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który pobrana została ostatnia zaliczka poz. 91 lub poz.92.

Pobraną różnicę płatnicy wpłacają na rachunek urzędu skarbowego, łącznie z zaliczkami za te miesiące.

Suma wartości wykazanych w tym wierszu daje sumę kwot „do zapłaty” wynikających z PIT-40 sporządzonych przez płatnika.

Wiersz 7

Wykazywana jest nadpłata wynikająca z rozliczenia za roku ubiegły PIT-40, czyli kwota „nadpłaty” (poz. 84 PIT-40).

jeżeli z obliczenia rocznego PIT-40 wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej:

 • za marzec,

 • a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce.

Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji PIT-4R za poszczególne miesiące.

Wartości potrącenia wykazuje się w miesiącach, w których zostały dokonane. Suma wartości wykazanych w tym wierszu daje sumę kwot „nadpłaty” wynikających z PIT-40 sporządzonych przez płatnika.

Wiersz 8

wykazywane są zaliczki pobrane za zasadach właściwych dla zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej.

Płatnicy będący:

 1. zakładami pracy chronionej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułu wykonywanej pracy ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego:

  1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art.. 27 ust. 1 updof, przekazują:

   1. w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

   2. w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

  2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa powyżej przekazują na zasadach określonych dla pozostałych płatników;

 2. zakładami aktywności zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów z tytułu wykonywanej pracy ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego:

  1. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art.. 27 ust. 1 updof, przekazują na zakładowy fundusz aktywności zawodowej

  2. za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa powyżej, przekazują na zasadach określonych dla pozostałych płatników.

Natomiast płatnicy, którzy utracili status zakładu pracy chronionej, zatrudniający osoby niepełnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodów tych osób z tytułów określonych w art. 12 updof stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez tych płatników tym osobom:

 • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali, przekazują w wysokości:

  • 25% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30 % ),

  • 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35 % ),

  • 75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40 % ),

  • 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych ( w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40%),

 • w pozostałej części na zasadach określonych dla „ zwykłych” płatników, tak jak i za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali.

Wiersz 9.

wykazywane są kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wypłat należności z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz 18 updof.

Zaliczki te są obowiązane pobierać, jako płatnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności osobom z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 updof, w wysokości 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Zaliczki te podobnie jak przy wypłacie z umów o pracę zmniejsza się do wysokości 7,75% o kwotę pobranej składki na ubezpieczenie zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od wypłaconych należności z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wykazywane są zaliczki od przychodów z praw majątkowych, np. wypłaty po śmierci pracownika dla małżonka lub osób uprawnionych do renty rodzinnej.

W wierszu tym nie wykazuje się zaliczek pobranych od przychodu od których pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy między innymi z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 updof, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł

Wiersz 10.

Wykazywane są zaliczki na podatek pobrane od innych należności, w tym z umowy aktywizacyjnej, o której mowa w art. 35a ust. 1 ustawy.

wykazywane są zaliczki na podatek ( pomniejszone o składki na ubezpieczenie zdrowotne – do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki ) pobrane od innych należności, w tym od wypłat należności osobom zatrudnionym w gospodarstwie domowym, które zawarły umowę aktywizacyjną na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Art. 35a ustawy został uchylony z dniem 26 października 2007 roku ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176 poz. 1243). Uchylony przepis na mocy art. 7 ust. 7 powołanej ustawy ma zastosowanie do płatników do czasu obowiązywania umowy aktywizacyjnej zawartej przed dniem 26 października 2007 r.

Wiersz 11.

Wykazywany jest pobrany podatek do przekazania do urzędu skarbowego za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Należy zsumować kwoty za poszczególne miesiące wykazane w wierszach 3, 5, 6, 9 i 10 i odpowiednio odjąć sumę kwot z wierszy 4, 7 i 8.

Jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

Wiersz 12.

Wykazywane są za poszczególne miesiące kwoty wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego.

Płatnik ma możliwość tego pomniejszenia na mocy przepisów Ordynacji podatkowej (art. 28), które stanowią, że płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Art. 28 Op ma charakter fakultatywny, ustawodawca wyraźnie stwierdził, że owo wynagrodzenie „przysługuje”, a zatem jest to przywilej, a nie obowiązek. Ordynacja podatkowa nie nakłada obowiązku potrącenia należnego im wynagrodzenia w tym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Nie ma zatem znaczenia czy wynagrodzenie będzie potrącone raz w miesiącu, raz na kwartał czy raz w roku. (więcej na temat pismo MF z dnia 26 marca 1998 r. RS-7250-487/PO/O/98/ZB, LEX 725).

Zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ordynacji podatkowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa – Dz. U. Nr 240, poz.2065) kwota przysługującego płatnikom wynagrodzenia wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników i 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa.

Wynagrodzenie to podlega zwrotowi jeżeli płatnik lub inkasent pobrał je nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej.

Kwoty wynagrodzenia przysługującego płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych (zgodnie z art. 63 § 1 OP).

Pismo AP13/068/485/EDR/08/5298 (KIP 46430)

Zgodnie z art. 28 § 1 powołanej ustawy płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Literalne brzmienie cytowanego przepisu wskazuje, iż uprawnienie płatnika do potrącenia przysługującego mu wynagrodzenia jest uzależnione od dokonania wpłaty pobranego podatku w terminie, nie jest natomiast uzależnione od terminowej wpłaty pobranego podatku w całości.

Wobec powyższego należy przyjąć, iż częściowa wpłata pobranego podatku nie pozbawia płatnika prawa do wynagrodzenia , natomiast może być ono potrącone wyłącznie od kwoty wpłaty dokonanej w terminie.

Powołany na wstępie przepis, ani też inne przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa nie określają terminu w jakim uprawnienie płatnika może być zrealizowane. Należy zatem przyjąć, iż przysługuje ono przez cały okres istnienia zobowiązania, a więc do upływu terminu jego przedawnienia

Wiersz 13.

Wykazywane są należne kwoty do wpłaty za poszczególne miesiące roku podatkowego.

Należy od kwot za poszczególne miesiące z wiersza 11 odpowiednio odjąć kwoty z wiersza 12.

Jeżeli różnica w danym miesiącu jest liczbą ujemną należy wpisać 0.

W części „D”

Wyjaśnienia dotyczące wpłat

Wyjaśniane są różnice pomiędzy kwotą pobranego podatku a kwotą wpłaconego podatku.

Np. błędne wysokości wpłat za dane miesiące.

W części „E”

Zawiera oświadczenie płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku.

Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, to podaje imię i nazwisko oraz składa podpis (i pieczątkę firmową).

Jeśli jest to osoba prawna to podaje w tych pozycjach imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku.

Na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa (art. 31) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dnia od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Doradca podatkowy może podpisywać deklarację, o ile powierzono mu obowiązki związane z obliczeniem podatku (art. 31 Op). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 o doradztwie podatkowym, czynności doradztwa podatkowego obejmują sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych.

Doradca podatkowy, zgodnie z art. 40 ustawy o doradztwie podatkowym, jest jednocześnie obowiązany umieścić na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonaniem doradztwa podatkowego:

 • firmę (nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje,

 • miejsce jego wykonywania,

 • podpis i numer wpisu na listę doradców podatkowych.

Dodatkowe informacje

 1. Gdy nastąpi zmiana miejsca zamieszkania (siedziby) płatnika w trakcie roku PIT-4R składany jest do US właściwego na pierwszy dzień ostatniego miesiąca, za który składana jest deklaracja.
  Deklaracja PIT-4R obejmuje okresy miesięczne, składana jest po zakończeniu roku. Nie możemy podejść do tego jak do zeznania rocznego. Jeżeli nastąpiła zmiana właściwości w trakcie roku podatkowego, deklaracja PIT-4R składana do nowego US, ale będzie obejmowała zaliczki wpłacone do poprzednich US.
  Art. 18. § 1 Op „Jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego”

 2. Gdy zmiana miejsca zamieszkania (siedziby) nastąpi po zakończeniu roku podatkowego (w styczniu), PIT-4R składany jest do US właściwego na pierwszy dzień stycznia następnego roku.
  Art. 18a. Op „Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego lub innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych lub innych okresów rozliczeniowych jest organ właściwy po zaistnieniu tych zdarzeń, z zastrzeżeniem art. 18b”

 3. W przypadku łączenia, przekształcenia, przejęcia podmiotów, gdy następuje sukcesją w myśl przepisów O.p., PIT-4R składa odpowiednio nowy podmiot, podmiot przekształcony, przejmujący.

PIT – 11

INFORMACJA O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY – omówienie wybranych zagadnień.

Za rok 2009 składana jest wersja 17, która obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.

(rozporządzenie MF z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Dz.U. Nr 235 poz. 1591)

OKRES WYSTAWIENIA

POZ. 4-5 FORMULARZA

 1. Przepisy ustawy nie precyzują jaki okres należy ująć w informacji PIT-11. Może to więc być okres:

  1. wynikający z umowy o pracę, jeżeli wynagrodzenie jest płatne do końca każdego miesiąca, lub

  2. okres faktycznej wypłaty, jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane w następnym miesiącu.
   Np. Pracownik był zatrudniony do końca czerwca, płatnik wypłaca ostatnie wynagrodzenie w lipcu – PIT-11 może być wystawiony za okres luty – lipiec.
   Interpretacja SIP 219999

 2. Jeżeli pracownik jest na urlopie wychowawczym i nie ustał stosunek pracy, to informację PIT-11 należy wystawić za cały okres zatrudnienia w danym roku (np. od 01.01- 31.12.2009 r., jeżeli podatnik był zatrudniony przez cały rok podatkowy), mimo, że pracownik otrzymywał wynagrodzenie tylko przez kilka pierwszych miesięcy roku podatkowego.
  Gdyby pracownik był na urlopie wychowawczym przez cały rok podatkowy i nie uzyskałby w tym okresie żadnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu – nie ma potrzeby sporządzania informacji PIT- 11

 3. Jeżeli osoba zatrudniona jest na podstawie np. umowy zlecenia, a następnie zostaje zawarta z tą osobą umowa o pracę, to informację PIT-11 należy wystawić za cały rok podatkowy np. od 01.01-31.12.2009 r.

MIEJSCE SKŁADANIA

POZ. 6 FORMULARZA

       1. PIT-11 wystawiany dla podatnika będącego rezydentem RP (nieograniczony obowiązek podatkowy) – Urząd Skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika (to miejsce, które zostało podane w zgłoszenie identyfikacyjnym NIP – 3) – art. 39 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42e ust. 6 updof.
        W przypadku osób bezdomnych – będzie to ten US, na którego obszarze działania podatnik najczęściej przebywa - §4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz.U. z 2005r., Nr 165 poz. 1371 z późn.zm.).

       2. PIT- 11 wystawiany dla podatnika będącego nierezydentem RP (ograniczony obowiązek podatkowy – Urząd Skarbowy właściwy w sprawach opodatkowaniu osób zagranicznych ustalony ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania płatnika – art. 39 ust. 1, art. 42e ust. 6 updof w związku z § 5 ust. 2 pkt 2 rozp. MF w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych.

PRZYCHÓD ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH

POZ. 36 FORMULARZA

 1. Należy wykazać świadczenia wypłacone pracownikowi (np. obciążenie rachunku bankowego pracodawcy) lub postawione do jego dyspozycji (np. postawienie do dyspozycji w kasie) w danym roku podatkowym.

 2. W sytuacji, gdy wypłata wynagrodzenia następuje np. na przełomie okresów rozliczeniowych (miesiąca, roku), a wypłata dokonywana jest na rachunek bankowy pracownika – przychód powstanie w dniu, w którym zostaje obciążony rachunek pracodawcy. Np. pracodawca składa dyspozycję przelewu 30 grudnia, jego rachunek zostaje obciążony 31 grudnia natomiast na koncie pracownik wynagrodzenia zaksięgowano 3 stycznia następnego roku. Przychód u podatnika powstanie w dniu 31 grudnia.

 3. Gdyby pracownikowi zostało w kasie postawione do dyspozycji wynagrodzenie w danym dniu (np. pracodawca dokonuje wypłat zawsze 27-go dnia miesiąca), a pracownik nie zgłosił się po odbiór wynagrodzenia – przychód i tak powstaje w tym dniu. Np. wynagrodzenie zostało postawione do dyspozycji w kasie w dniu 27.12 2009 roku; pracownik odebrał je dopiero w dniu 04.01.2010 roku; pracodawca winien je wykazać jako przychód roku 2009.

 4. Tak samo będzie, w przypadku zgonu pracownika, któremu zakład pracy postawił (przed śmiercią) do dyspozycji wynagrodzenie, a pracownik go nie odebrał.

 5. W przypadku umorzenia np. pożyczki udzielonej pracownikowi przychód powstanie w miesiącu, w którym nastąpiło umorzenie. Kwotę tę należy doliczyć do innych przychodów ze stosunku pracy i od łącznej sumy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

PRZYCHODY ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH

POZ. 41

Wykazujemy przychody, do których mają zastosowanie 50% kup.

Jeżeli umowa o pracę nie stanowi inaczej, a obowiązki ze stosunku pracy (stosunku służbowego) sprowadzają się do działalności twórczej lub ją obejmują, wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Z umowy o pracę (angażu) powinno jednak

wynikać, jaka część tego wynagrodzenia (uposażenia) obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia ściśle związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (służbowych). Tylko bowiem takie wyróżnienie daje podstawę do zastosowania normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.” Wyrok NSA z 22.02.2002, SA/Sz 1966/99, LEX 49813.

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH

POZ. 35 FORMULARZA

W tym polu należy wskazać, poprzez zaznaczenie właściwego kwadratu, koszty uzyskania przychodów, wykazane w poz. 37 informacji, uwzględnione do wysokości przysługującej podatnikowi, i tak:

Kwadrat nr 1 – z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) - art. 22 ust. 2 pkt 1 updof

Kwadrat nr 2 – z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych) – art. 22 ust. 2 pkt 2 updof

Kwadrat nr 3 – z jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy – art. 22 ust. 2 pkt 3 updof

Kwadrat nr 4 - z więcej niż jednego stosunku pracy (stosunków pokrewnych), podwyższone w związku z zamieszkiwaniem podatnika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy – art. 22 ust. 2 pkt 4 updof.

Przykładowe sytuacje:

 1. Jeżeli podatnik jest związany z tym samym zakładem pracy dwoma stosunkami pracy – należy zaznaczyć kwadrat nr 2 (więcej niż jeden stosunek pracy) (pismo MF – PPiO 19329)

 2. Jeżeli podatnik ma stałe miejsce zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, natomiast jego czasowe miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, ma prawo do podwyższonych kosztów (o ile nie otrzymuje dodatku za rozłąkę).

 3. Jeżeli podatnik ma stałe miejsce zamieszkania poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, natomiast czasowe w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, nie ma prawa do podwyższonych kosztów .W przypadku, gdy pracownik posiada miejsce zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, ale z treści umowy o pracę wynika, że wykonuje pracę w innej miejscowości, stosujemy podwyższone koszty uzyskania przychodu, jeżeli pracownik faktycznie dojeżdża do miejsca wykonywania pracy i nie uzyskuje dodatku za rozłąkę oraz złożył płatnikowi oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład.

 4. Jeżeli podatnik ma więcej niż jeden stosunek pracy, a tylko w przypadku jednego z nich miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością zakładu pracy (miejscem wykonywania pracy wynikającym z umowy o pracę) – należy zaznaczyć kwadrat nr 4, pod warunkiem, że pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę oraz złożył płatnikowi oświadczenie, że jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład.

 5. Jeżeli podatnik ma więcej niż jeden stosunek pracy i w przypadku każdego z nich miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością zakładu pracy (miejscem wykonywania pracy wynikającym z umowy o pracę) a tylko w przypadku jednego zakładu pracy nie dostaje dodatku za rozłąkę, to tenże zakład pracy winien zaznaczyć kwadrat nr 3, pod warunkiem, że otrzyma oświadczenie pracownika, z którego wynika, iż jego miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład.

POZ. 37 FORMULARZA

 1. W sytuacji, gdy płatnik przy obliczaniu miesięcznej zaliczki nie potrąci pełnych kosztów uzyskania w związku z niską kwotą przychodu (ustawowe koszty są wyższe niż kwota otrzymanego przychodu) - w wystawianym PIT-11 może wykazać tylko taką kwotę kosztów jaką faktycznie potrącił. W zeznaniu rocznym podatnik sam uwzględni ustawową (pełną) kwotę kosztów. Takiego samego uwzględnienia winien dokonać płatnik, który będzie sporządzał roczne obliczenie podatku, mimo, że w trakcie roku potrącił niższą kwotę kosztów (PIT- 40) Nie wykazujemy straty w PIT-11.

 2. Jeżeli stosunek pracy ustał, a zakład pracy wypłaca zaległe wynagrodzenie lub jakieś inne należne świadczenie powstałe z tytułu byłego stosunku pracy (13 pensja, premia, wyrównanie) - koszty uzyskania również przysługują.

 3. W sytuacji, gdy pracownik ma należność za pracę płaconą z dołu - np. umowa o pracę obejmuje okres od stycznia do marca, a wynagrodzenie płacone jest w okresie luty-kwiecień – płatnik w PIT–11 winien wykazać koszty uzyskania przychodu tylko za trzy miesiące. Nie ma bowiem podstaw do zastosowania kosztów uzyskania przychodu za okres od miesiąca zatrudnienia do miesiąca włącznie, w którym wypłacane jest świadczenie za ostatni miesiąc (czyli w tym przypadku nie ma prawa do kosztów uzyskania przychodu za 4 miesiące).

 4. Jeżeli pracodawca nie wypłacał wynagrodzenia na bieżąco (np. z powodu kłopotów płatniczych, zmiany terminu wypłat), to kumulując wynagrodzenie w jednym miesiącu, przy obliczaniu zaliczki może potrącić tylko kup za jeden miesiąc (pracodawca może w ciągu roku uwzględnić koszty tylko w tym miesiącu, w którym wypłacał wynagrodzenie).
  Jednakże w związku z tym, że koszty należne są za ten okres, kiedy pracownik wykonywał pracę (koszty uzyskania są bowiem związane bezpośrednio ze świadczeniem pracy przez pracownika wynikającym z umowy), to przy obliczaniu podatku za cały rok podatkowy zakład pracy powinien uwzględnić przysługujące pracownikowi koszty uzyskania również za te miesiące, w których pracownik świadczył pracę (mimo, iż nie otrzymywał wynagrodzenia). Również podatnik, który sam będzie dokonywał rocznego rozliczenia, ma prawo w zeznaniu rocznym uwzględnić pełne – ustawowe koszty. PPiO – karta 29069.

 5. Jako, że za czas niezdolności pracownika do pracy w związku z chorobą, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracodawca wypłaca wynagrodzenie ze stosunku pracy (art. 92 kodeksu pracy), to przy obliczaniu zaliczki winien zastosować koszty uzyskania przychodu.
  Kosztów takich nie ma prawa potrącić za miesiąc, w którym wypłaca tylko zasiłek chorobowy (należny za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego).

Poz. 42 FORMULARZA

Jeżeli pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie w związku z korzystaniem z przysługujących mu praw autorskich – to prócz kosztów wykazanych w poz. 37 należy również wskazać 50-proc. koszty uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 3 updof). Dotyczyć to może np. wykładowców na uczelniach.

DOCHÓD ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH

POZ. 38 FORMULARZA

Jest to różnica między przychodami oraz kosztami uzyskania. W części tej wykazuje się także dochody, od których podatnik nie pobrał zaliczek, np. ze względu na decyzję urzędu skarbowego o zaniechaniu poboru zaliczek.

DOCHÓD ZWOLNIONY OD PODATKU

POZ. 39 FORMULARZA

W kolumnie „e” należy wykazać dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

W kwocie przychodów w części E, nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku;

Przykład:

W kolumnie e zostanie wykazany dochód w sytuacji gdy, zakład pracy wypłaca wynagrodzenie pracownikowi, którego oddelegował do pracy za granicą, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zwalnia taki dochód z opodatkowania w Polsce.

ZALICZKA POBRANA PRZEZ PŁATNIKA

POZ. 40 FORMULARZA

Przepisy nałożyły na zakłady pracy, jako płatników obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują w tych zakładach przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (art. 31 updof) obliczone zgodnie z art. 32 updof, a ponadto:

 1. Jeżeli pracodawca wypłaca zaległe wynagrodzenie po ustaniu stosunku pracy, to przy obliczaniu zaliczki ma prawo potrącić 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (tzw. kwoty wolnej), o ile pracownik nie zmienił oświadczenia co do potrącania kwoty wolnej. Wypłacane świadczenie to należność związana ze stosunkiem pracy więc zachowuje tutaj moc oświadczenie złożone przez pracownika.

 2. Tak samo pracodawca potrąca 1/12 kwoty wolnej przy wypłacie – po ustaniu stosunku pracy – jakiejkolwiek należności ze stosunku pracy.

 3. W sytuacji, gdy pracodawca wypłaca pracownikowi tylko świadczenie w naturze, winien uprzednio pobrać od podatnika środki pieniężne na należną zaliczkę (mimo braku wyraźnego uregulowania w updof), bowiem obowiązek poboru zaliczki istnieje nadal.

 4. Zaliczka winna być wykazana w kwocie pomniejszonej o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika (z uwzględnieniem limitu przysługującego odliczenia – art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 updof)

UMOWA ZLECENIA (O DZIEŁO)

POZ. 56 FORMULARZA

Pracodawca winien wykazać przychody własnego pracownika uzyskane od pracodawcy m.in. w związku z zawartymi z nim umowami zlecenia czy o dzieło, jak również przychody osób nie będących pracownikami w związku z zawartymi z nimi w/w umowami.

W poz. tej należy wykazać przychody do których nie ma zastosowania przepis

art. 30 ust. 1 pkt 5a updof PPiO – karta 50790,50450

PRAWA MAJĄTKOWE

POZ. 64 FORMULARZA

 1. Prawa majątkowe ze stosunku pracy wypłacane po śmierci pracownika jego małżonkowi lub innym osobom uprawnionym do renty (wypłata na podstawie art. 631 kodeksu pracy).

 2. Udziały wypłacane po śmierci członka spółdzielni osobie wskazanej przez członka w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni (wypłata na podstawie art. 16 § 1 ustawy – Prawo spółdzielcze).

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

POZ. 76 FORMULARZA

 1. Wykazaniu podlegają składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, potrącone przez płatnika a finansowane z dochodu podatnika (w wysokości 9,76 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, 6,5 proc. na rentowe i 2,45 proc. na chorobowe).

 2. Wykazaniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia społecznego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Nie wykazujemy składek:

  1. których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

  2. odliczonych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2.
   Składki mogą być odliczane pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne.

 3. W pozycji tej nie wykazuje się składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a, 52c updof oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 4. Wykazaniu podlegają składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone do polskiego systemu ubezpieczeń społecznych od dochodów opodatkowanych za granicą, z wyjątkiem składek obliczonych od części wynagrodzenia pracownika, który jest zwolniony od podatku na podstawie ustawy, np. diety art. 21 ust. 1 pkt 20 updof, oraz gdy podstawą obliczenie jest dochód, od którego zaniechano poboru podatku.

 5. Wykazaniu podlegają składki zapłacone za granicą (UE, EOG, Konfederacja Szwajcarska), z wyjątkiem tych składek, których podstawą wymiaru jest dochód zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz odliczonych w innym państwie UE EOG Konfederacji Szwajcarskiej.

W TYM W POZ. 77 FORMULARZA

Należy wykazać zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika składki na zagraniczne ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a updof.

Patrz pkt 4 i 5 objaśnień do pkt 76 formularza.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

POZ. 78 FORMULARZA

 1. Wykazaniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko pobrane w roku podatkowym przez płatnika. W pozycji tej nie wykazuje się składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a, 52c updof oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W 2009 r. składka ta wynosi 9,00 proc. podstawy jej wymiaru, ale - zgodnie z zastrzeżeniem zapisanym w art. 27b ust. 2 updof, iż kwota tej składki, o którą pomniejsza się podatek, nie może przekraczać 7,75 proc. podstawy jej wymiaru - odliczenie jest odpowiednio niższe.
  Wykazaniu podlegają również składki zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne podatnika lub osób z nim współpracujących, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej. Nie wykazujemy:

  1. składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska,

  2. gdy składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie albo została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a.
   Składki mogą być odliczane gdy istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.

 2. Analogicznie jak w pkt 4 i 5 poz. 76 formularza

WW TYM W POZ.. 79 FORMULARZA

Należy wykazać zapłacone w roku podatkowym ze środków podatnika składki na zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 updof.

Patrz. pkt 4 i 5 objaśnień do pkt 76 formularza.

OŚWIADCZENIE PŁATNIKA LUB OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA OBLICZENIE I POBRANIE PODATKU - CZĘŚĆ G

Jeśli płatnikiem jest osoba fizyczna, to podaje imię i nazwisko oraz składa podpis (i pieczątkę firmową).

Jeśli jest to osoba prawna to podaje w tych pozycjach imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku.

Na podstawie przepisów Ordynacja podatkowa (art. 31) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące płatnikami lub inkasentami, są obowiązane wyznaczyć osoby, do których obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz terminowe wpłacanie organowi podatkowemu pobranych kwot, a także zgłosić właściwemu miejscowo organowi podatkowemu imiona, nazwiska i adresy tych osób.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie wyznaczonym do dokonania pierwszej wpłaty, a w razie zmiany osoby wyznaczonej – w terminie 14 dnia od dnia, w którym wyznaczono inną osobę.

Doradca podatkowy może podpisywać deklarację, o ile powierzono mu obowiązki związane z obliczeniem podatku (art. 31 Op). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 o doradztwie podatkowym, czynności doradztwa podatkowego obejmują sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych.

Doradca podatkowy, zgodnie z art. 40 ustawy o doradztwie podatkowym, jest jednocześnie obowiązany umieścić na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonaniem doradztwa podatkowego:

 • firmę (nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje,

 • miejsce jego wykonywania,

 • podpis i numer wpisu na listę doradców podatkowych.

OGÓLNE ZASADY WYSTAWIANIA INFORMACJI PIT-11

A. Obowiązek sporządzenia informacji PIT-11:

I. W przypadku śmierci podatnika.

 1. W przypadku śmierci podatnika płatnik jest zobowiązany sporządzić i przekazać informację PIT-11 tylko właściwemu Urzędowi Skarbowemu. Płatnik może taką informację przekazać współmałżonkowi zmarłego podatnika, który ma zgodnie z ustawą możliwość dokonania wspólnego rozliczenia ze zmarłym współmałżonkiem i dane zawarte w PIT-11 są mu do tego niezbędne. W informacji wykazuje tylko świadczenia wypłacone lub postawione pracownikowi do dyspozycji do dnia śmierci.

 2. W sytuacji, gdy po śmierci pracownika pracodawca realizuje świadczenia przynależne zmarłemu pracownikowi – zastosowanie będzie miał zapis art. 631 § 2 kodeksu pracy. Z jego treści wynika, iż prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika na małżonka oraz inne osoby uprawnione do uzyskania renty rodzinnej na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia wypłacane na rzecz tych osób stanowią dla nich przychody z praw majątkowych od których płatnik ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy. Informacja PIT-11 wystawiana będzie więc na osobę uprawnioną do otrzymania wypłaty (bez uwzględniania kup i ulgi).

W przypadku braku wyżej wskazanych osób prawa te wchodzą do spadku wówczas płatnik nie pobiera zaliczki i nie sporządza informacji PIT-11. 299

II. W sytuacji, gdy ustaje w trakcie roku podatkowego stosunek pracy i ewentualnie zostanie zawarta z tym samym pracownikiem nowa umowa o pracę.

Płatnik nie ma obowiązku wystawienia informacji PIT-11 w przypadku ustania w ciągu roku podatkowego obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy. Jedynie na pisemny wniosek podatnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku płatnik sporządza i przekazuje podatnikowi PIT-11.

Tak samo obowiązek wystawienia informacji PIT-11 nie wystąpi po ustaniu zatrudnienia i ponownym zawarciu kolejnej umowy o pracę. Płatnik w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządza jedną informację o dochodach za cały rok podatkowy obejmujący wszystkie dochody z umowy o pracę osiągnięte u tego płatnika. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy po każdym ustaniu stosunku pracy pracownik złoży w/w wniosek, wówczas w terminie 14 dnia od dnia jego złożenia płatnik ma obowiązek wystawienia PIT-11.

Jeżeli płatnik po wystawieniu (na wniosek) PIT-11 ponownie zatrudni na umowę o pracę pracownika, to wystawia kolejną informację PIT-11 za pozostały okres zatrudnienia, bez obowiązku korygowania poprzednio wystawionej deklaracji (w takim przypadku będą wystawione dwie deklaracje PIT-11 za każdy okres zatrudnienia).

III. W przypadku przejęcia zakładu pracy.

W sytuacji, gdy nastąpi przejęcie zakładu pracy w rozumieniu art. 231 kodeksu pracy nowy podmiot przejmuje obowiązki płatnika i na nim będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 za cały rok podatkowy uwzględniającej również okres zatrudnienia pracownika w przejętym zakładzie pracy.

Interpretacje dot. tematu nr SIP 195047, 183906, 166437.

IV. W przypadku urlopu wychowawczego pracownika.

Jeżeli pracownik był na urlopie wychowawczym przez cały rok podatkowy i nie uzyskał w tym okresie żadnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu – nie ma potrzeby wystawiania informacji PIT- 11.

V. W przypadku urlopu bezpłatnego.

 1. Jeżeli pracownik w trakcie roku podatkowego przechodzi na urlop bezpłatny, to nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-11 po wypłacie wynagrodzenia za ostatni miesiąc wykonywania pracy, bowiem brak podstaw do stwierdzenia, że ustał obowiązek poboru zaliczek – pracownik jest nadal zatrudniony i obowiązek poboru zaliczek w każdej chwili może zaistnieć.

 2. Jeżeli pracownik był na urlopie bezpłatnym przez cały rok podatkowy i nie uzyskał w tym okresie żadnego świadczenia ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu – nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-11.

B. Wypełnienie deklaracji PIT-11 w przypadku pracowników oddelegowanych do krajów, w których umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują metodę wyłączenia z progresją lub metodę proporcjonalnego odliczenia (na przykładzie SIP 162764).

 • należy wykazać przychody (dochody) uzyskane (zarówno w kraju jak i za granicą - od pracodawcy) przez pracowników oddelegowanych do kraju, z którym zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę zaliczenia – odpowiednio w pozycji 36 i 38,

 • nie należy wykazywać podatku zapłaconego za granicą,

 • należy wykazać odprowadzone do polskiego ZUS składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (z wyjątkiem obliczonych od dochodu zwolnionego od opodatkowania czyli m.in. od diet, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 updof),

 • w pozycji 36 należy wykazać przychód po uwzględnieniu zwolnienia wynikającego z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 • poz. 76 należy wykazać wysokość składek na ubezpieczenie społeczne podlegających odliczeniu, a więc zapłacone do polskiego systemu jak i systemu UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej. Odpowiednio w poz. 77 należy wykazać składki na zagraniczne ubezpieczenia społeczne, (patrz. objaśnienia do poz. 76 pkt 4 i 5)

 • poz. 78 należy wykazać wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne podlegających odliczeniu, a więc polskiego systemu jak systemu UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej. Odpowiednio w poz.79 należy wykazać składki na zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne. (patrz. objaśnienia do poz. 76 pkt 4 i 5)

Dodatkowo, w załączeniu do informacji PIT-11 płatnik może (przepisy podatkowe nie nakładają na niego żadnego obowiązku w tym zakresie) przekazać pracownikowi informację: o wysokości podatku zapłaconego za granicą (w przypadku metody odliczenia proporcjonalnego).

Jeżeli pracownik uzyskał w danym roku tylko dochody za granicą, w kraju w którym obowiązuje metoda wyłączenia z progresją i w trakcie roku podatkowego płatnik nie miał obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w kolumnie „e” poz. 38 należy wykazać dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, tj. uzyskanych za granicą przez pracowników oddelegowanych do krajów, z którymi zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują metodę wyłączenia z progresją.

C. Zwrot składek na ubezpieczenia społeczne pracowników w informacji PIT-11 – patrz. Materiały na akcję zeznań.

D. Termin sporządzenia informacji PIT-11

Informację PIT-11 należy sporządzić najpóźniej do końca lutego roku następującym po roku podatkowym (art. 39 ust. 1 updof).

Jeśli obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy ustał w ciągu roku podatkowego, np. pracownik odszedł z pracy czy przeszedł na emeryturę, zakład pracy (płatnik) na pisemny wniosek pracownika, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku ma obowiązek sporządzenia informacji PIT-11 i przekazania go podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art. 39 ust. 2 updof).

W sytuacji gdy płatnik, sporządzający PIT-11 zgodnie z art. 39 updof, zaprzestaje działalności przed końcem lutego następnego roku, nie ma obowiązku z złożenia PIT-11 do dnia zaprzestania działalności. Jedynie w przypadku, gdy płatnikiem od przychodów ze stosunku pracy jest osoba prawna lub spółka osobowa wówczas powinna wystawić PIT-11 do dnia ustania bytu prawnego, zaprzestania działalności.

Płatnik, który dokonywał wypłat świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 updof np. umowa-zlecenia i zaprzestał działalności przed końcem lutego następnego roku, musi przesłać informację PIT-11 podatnikowi i urzędowi skarbowemu przed zakończeniem działalności.

Informację PIT-11 sporządza się tylko wówczas, gdy płatnik nie dokonuje rocznego obliczenia podatku (PIT-40) (art. 39 ust. 1 updof).

Informację PIT-11 sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz płatnik przekazuje podatnikowi, drugi przesyła do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika (pracownika, zleceniobiorcy itd.), a trzeci pozostawia u siebie w aktach.

E. Dochody zwolnione w informacji PIT-11

W PIT-11 nie uwzględnia się przychodów, dochodów zwolnionych z podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c updof oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Wyjątek dotyczy dwóch rodzajów przychodów zwolnionych z podatku, tj.:

 • przychodów pochodzących z tzw. środków pomocowych, tj. bezzwrotnej pomocy zagranicznej - zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 updof (poz. 81 formularza),

 • otrzymywanych z zagranicy rent inwalidzkich z tytułu inwalidztwa wojennego, kwot zaopatrzenia przyznanych ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin, rent wypadkowych osób, które stały się inwalidami w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej - zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 74 updof (poz. 80 formularza).

F. Informacja PIT-R jako załącznik do PIT-11

Do informacji PIT-11 dołącza się załącznik PIT-R "Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich". Dotyczy on przychodów wskazanych w art. 13 pkt 5 i 6 updof (m.in. biegłych sądowych, członków komisji rad gminnych, miejskich, sejmików samorządowych) opodatkowanych i wolnych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b i 17 updof.

Dochody wolne od podatku tj. diety i inne należności za czas podróży służbowej (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) updof) oraz diety stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - zwolnione do wysokości nie przekraczającej miesięcznie 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 17 updof), wykazywane są w PIT-R oddzielnie (w rubrykach c i d części D).

Dochodów wolnych wykazanych w załącznika PIT-R nie przenosi się do informacji PIT-11. Natomiast w poz. 58 formularza PIT-11 wykazuje się te przychody, które są opodatkowane, czyli przychody wykazane w poz. 80 formularza PIT-R.

O tym, czy do PIT-11 jest dołączany PIT-R, płatnik zawiadamia organ podatkowy przez zaznaczenie właściwego kwadratu w poz. 82 formularza PIT-11.

Jeżeli wypłacane przez płatnika należności z wyżej wymienionych tytułów mieszczą się w kwotach wolnych od podatku, to płatnik nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-11. Sporządza tylko informację PIT-R.
Odsłony: 10291

Statystyka

Odsłon artykułów:
804451

Gościmy

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.